Identifiering av de viktigaste ämnena av intresse för små och medelstora företag

Small Business Standards (SBS), de europeiska sammanslutningar som företräder små och medelstora företag inom europeisk och internationell standardisering, genomför för närvarande en undersökning för att identifiera viktiga standardiseringsområden för små och medelstora företag.

Antalet standarder som utarbetas eller revideras varje år ökar ständigt, samtidigt som små och medelstora företag är verksamma inom många olika sektorer.

Genom att bidra till detta frågeformulär hjälper du SBS att identifiera nyckelområden som är relevanta och strategiskt viktiga för små och medelstora företag ur standardiseringssynpunkt, så att SBS kan koncentrera sina insatser på dessa områden i framtiden.

Detta frågeformulär riktar sig till företag (små och medelstora företag).

Syftet med frågeformuläret är att identifiera strategiska standardiseringsfrågor utifrån era erfarenheter och åsikter. Dessutom ska de kriterier som ska användas för att prioritera de sektorer som är särskilt viktiga för små och medelstora företag bekräftas (med tanke på att små och medelstora företag finns inom alla sektorer). 

Ni ombeds vänligen att identifiera er i frågeformuläret för att förstå varifrån kommentarerna kommer, men svaren kommer att behandlas på ett samlat och konfidentiellt sätt.

Question Title

* 1. Identifiering av företaget:

Question Title

* 2. Är din organisation:

Question Title

* 3. Kan du ange:

Question Title

* 4. Sektor(er) som ditt företag täcker

Question Title

* 5. Land eller länder där du är verksam. Ange de viktigaste marknaderna där ni säljer era produkter eller tillhandahåller tjänster.

Question Title

* 6. Vet du om det finns en särskild koncentration av små och medelstora företag i olika led i värdekedjan i din(a) sektor(er)?

Question Title

* 7. Ange tre standardiseringsteman för vilka du anser att små och medelstora företag påverkas mest utav. Observera: Ange ämnen av intresse (t.ex. byggnadsinformationsmodellering - BIM är ett ämne) och inte sektorer (t.ex. byggverksamhet, livsmedel och jordbruk, konsumenttjänster etc.).

Question Title

* 8. Välj de viktigaste ämnena som är av intresse för ditt företag från listan nedan (du kan välja så många du vill).

Question Title

* 9. Förklara varför du har valt de nämnda ämnena ovan.

Question Title

* 10. Vilka nya trender kommer eventuellt att påverka ert företag i framtiden?

T