Question Title

* 1. Projektets namn:

Question Title

* 2. Hur fick ni veta om Leader Ålands verksamhet?

Question Title

* 3. Hade ni kontakt med Leader Ålands kontor? Om ja, hur?

Question Title

* 4. Bedöm hur ni upplevde rådgivningen och kontakten med Leader Åland?

  Inte alls Lite Ja / Bra Mycket / Utmärkt Vet ej / Kan ej svara
Betjänade snabbt
Anvisade begripligt
Samarbetade i positiv anda
Informerade tillräckligt i Leader-finansieringärenden
Rådgivningen motsvarade våra behov i ansökningsskedet
Rådgivningen motsvarade våra behov under projekttiden
Rådgivningen motsvarade våra behov i samband med ansökan om utbetalning
Leader Åland är en viktig länk mellan Ålands landskapsregering och sökanden
Kontakten med Ålands landskapsregering motsvarade våra behov
Leader Åland är en betydelsefull aktör i landsbygdsutvecklingen

Question Title

* 5. Den lokala aktionsgruppen

  Inte alls Lite Ja / Bra Mycket / Utmärkt Vet ej / Kan ej svara
Hade ni kontakt med delar av eller hela den lokala aktionsgruppen?
Var feedbacken från den lokala aktionsgruppen (eller arbetsgruppen) till hjälp?

Question Title

* 6. Hur upplevde ni användandet av det elektroniska verktyget Hyrrä?

Question Title

* 7. Har ni haft eller har för avsikt att ta kontakt med andra som driver Leaderprojekt?

Question Title

* 8. Vad har varit lättare än ni förväntade er?

Question Title

* 9. Vad har varit svårare eller mer utmanande?

Question Title

* 10. Skulle ni rekommendera andra att söka Leaderstöd?

T