Bästa medlemmar i ECPC (European Cancer Patient Coalition – Europiska cancerpatientkoalitionen),

Även om hälsa kanske inte är en av EU:s kompetenser, är sociala frågor och diskriminering det.

I enlighet med vad som tillkännagavs på den årliga ECPC-kongressen 2018 står ECPC i spetsen för en kampanj på EU-nivå mot större jämlikhet i sociala och arbetsmarknadsrelaterade frågor beträffande cancervården. Vi skulle vilja bjuda in er att tillsammans med oss försöka uppnå en verklig förändring när det gäller att säkra sociala rättigheter inom hela EU för alla människor som berörs av cancer: de som behandlas akut, de som överlever och de med avancerade och metastatiska cancersjukdomar samt de människor som tar hand om dem – deras vårdare.

Vi behöver skapa oss en bättre bild av den sociala mångfalden i Europa. Vi kan göra detta genom att öka vår kunskap om det aktuella tillståndet inom en rad sociala och arbetsmarknadsrelaterade frågor i alla medlemsstater. Detta kommer att göra det möjligt för ECPC, men även för er – våra medlemmar – att kräva engagemang av dem som ställer upp i nästa EU-parlamentsval, som äger rum 2019, och att kräva att EU-instanserna också placerar de cancersjuka människornas behov högt på den europeiska agendan.

Med resultaten från denna undersökning hoppas vi kunna skapa en bättre bild av de sociala klyftorna i Europa, ge konkreta exempel på bästa och sämsta praxis och skapa en tydligare koppling mellan cancerpatienternas rättigheter och anställningsskydd.

Vi ber er att ta er tid att besvara följande frågor utifrån era reella erfarenheter eller er professionella kunskap. Tveka inte att lägga till ytterligare kommentarer eller krav som ni tror är viktiga.

Vänligen observera: ange en tydlig hänvisning till en lag eller lagstiftning där så är tillämpligt. Lämna kontaktinformation, om det finns, till en person i er organisation som vi kan vända oss till för eventuellt förtydligande.

VIKTIGT: Om du vill förhandsgranska frågorna först, klicka här för att ladda ner PDF-filen.

Question Title

* 1. Kontakt information

T