Kontaktuppgifter- Eleven

Anledning till nedanstående information är att skolan behöver omgående uppdatera samtliga
elevers kontaktuppgifter till vårdnadshavare på grund av det rådande oron kring COVID19.
Det är i första hand föräldrarna som har ansvar för ett barns välmående. Barnet är beroende av
sina föräldrar när det kommer till tillgång till skola, hälsa- och sjukvård. Samhällets roll är att
på olika sätt stödja och komplettera föräldrar i föräldraskapet. Enligt skollagen (1985:1100) §
2 ska skola i samarbete med hemmen ge elever kunskaper och färdigheter samt främja deras
harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
Alla barn har också rätt till förebyggande hälso- och sjukvård (skolhälsovård) enligt
konventionen om barnets rättigheter och skollagen kapitel 14. Skolhälsovården har till
ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga
hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem.

För att skolan ska kunna göra sitt jobb bra krävs det en hel del förutsättningar och en av dessa
är bl.a. rätt kontaktinformation till föräldrar i form av telefonnummer, mail samt regelbundna
inloggningar till dem kommunikationsmedel som finns t.ex. SchooSoft. Ytterligare viktig
förutsättning är att föräldrar tar sitt ansvar och svarar på skolans olika förfrågningar gällande
elevernas aktuella situation både när det kommer till kunskapsmässiga utvecklingen och dem
hälsofrämjande insatserna skolan erbjuder.

När vårdnadshavare inte uppdaterar sin kontaktinformation, svarar på skickade mejl och
förfrågningar från skolans personal kan det vara uttryck för omsorgssvikt. Därför behöver
skolan ha minst 2 telefonnummer till vårdnadshavare och ni som vårdnadshavare är ansvariga
att hålla er tillgängliga när skolan söker er. Om ni som vårdnadshavare inte uppfyller ert
ansvar förklarliga skäl blir det underlag för oro för barnets bästa. När ett sådan oro uppstår har
skolan ansvar att gå vidare med informationen till andra berörda myndigheter så som polis
och socialtjänst. Detta i enlighet med Socialtjänstlag (2001:453) kapitel 14 §1.

Question Title

* 1. Elevens För- och efternamn (barn 1)

Question Title

* 3. Modersmål

0 av 24 besvarad(e)
 

T