Sjuksköterskor inom äldrevård - Svensk sjuksköterskeförening

Hej!
 
Du får den här enkäten i egenskap av sjuksköterska inom särskilt boende för äldre eller inom kommunal hemsjukvård. Svensk sjuksköterskeförening, i samverkan med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre och demensvård och Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor ämnar undersöka hur vården av äldre personer inom särskilt boende och kommunal hemsjukvård påverkats av Covid-19. Syftet med enkäten är att resultat av ska ligga till grund för en ”hearing” under hösten 2020 som Svensk sjuksköterskeföreningen anordnar. Fokus på diskussionen kommer vara ”Lärdomar utifrån Covid-19, sjuksköterskans omvårdnadskompetens och utveckling av äldrevården i Sverige”. Till hearingen kommer företrädare för myndigheter, SKR, politiker och omvårdnadsforskare bjudas in.

Din kompetens och erfarenhet är ett viktigt underlag för utveckling av framtidens äldrevård, så vi hoppas du vill delta i denna enkät. Dina svar är anonyma, men deltagande är förstås frivilligt. Data kan dock utöver underlag till detta arrangemang komma att användas till en vetenskaplig artikel eller rapport för att sprida information ytterligare. Dina svar i denna enkät kommer dock inte kunna härledas till dig personligen oavsett hur data redovisas.

Question Title

* 1. Arbetar du inom SÄBO eller som sjuksköterska inom kommunal hemsjukvård?

Question Title

* 2. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?

Question Title

* 3. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska inom SÄBO eller som sjuksköterska inom kommunal hemsjukvård?

Question Title

* 4. Har du en specialistutbildning?

Question Title

* 5. Om ja, vilken eller vilka?

Question Title

* 6. Hur många äldre/boende ansvarar du för under ett vanligt dagpass?

Question Title

* 7. Hur många äldre/boende ansvarar du för under ett vanligt kvällspass?

Question Title

* 8. Hur många äldre/boende ansvarar du för under ett vanligt helgpass?

Question Title

* 9. Hur många äldre/boende under ett vanligt nattpass?

Question Title

* 10. Har äldreboendet eller hemsjukvården kunnat isolera personer med symtom på covid-19?

Question Title

* 11. Har verksamheten tillgång till följande skyddsutrustning i början av
pandemin?

Plastförkläden

Question Title

* 12. Handskar

Question Title

* 13. Heltäckande visir

Question Title

* 14. Skyddsglasögon

Question Title

* 15. Munskydd

Question Title

* 16. Handdesinfektion

Question Title

* 17. Ytdesinfektion

Question Title

* 18. Har verksamheten tillgång till följande skyddsutrustning i senare skede av
pandemin?

Plastförkläden

Question Title

* 19. Handskar

Question Title

* 20. Heltäckande visir

Question Title

* 21. Skyddsglasögon

Question Title

* 22. Munskydd

Question Title

* 23. Handdesinfektion

Question Title

* 24. Ytdesinfektion

Question Title

* 25. Sedan mitten på mars, ungefär hur stor del av omsorgspersonalen utgörs av timanställda och personal från bemanningsföretag?

Question Title

* 26. Upplever du att omsorgspersonalen/anställda har svårt att följa och tillämpa basala hygienrutiner?

Question Title

* 27. Om "Alltid" eller "I stor utsträckning", beror detta på något av följande:

Question Title

* 28. I vilken utsträckning har läkare varit på plats för bedömningar och beslut rörande patienter/äldre på äldreboendet med misstänkt eller bekräftad Covid19?

Question Title

* 29. I vilken utsträckning finns kompetens att vårda personer med Covid-19 i din verksamhet?

Question Title

* 30. Om "i liten utsträckning" eller "aldrig" vilken kompetens har saknats?

Question Title

* 31. I vilken utsträckning har du som sjuksköterska fått stöd i din roll under pandemin från din närmaste chef?

Question Title

* 32. Vilken profession har din närmaste chef?

Question Title

* 33. I vilken utsträckning har du som sjuksköterska fått stöd i din roll under pandemin från din MAS?

Question Title

* 34. Har du upplevt problem med att nå ut med information om covid-19 till personal?

Question Title

* 35. Om ja, vilka?

Question Title

* 36. Vilka åtgärder har din verksamhet vidtagit avseende covid-19?

Question Title

* 37. Vad anser du vara den största risken för smittspridning av covid-19 på ditt boende?

Question Title

* 38. Om ni har haft fall av covid-19, hur tror ni att smittan först kom in till boendet?

Question Title

* 39. Anser du att möjligheterna att ge en god medicinsk vård under pandemin påverkas?

Question Title

* 40. Anser du att möjligheterna att ge en god omvårdnad under pandemin påverkas?

Question Title

* 41. Har det på din arbetsplats under pandemin funnits något återkommande tillfälle eller sammanhang då etiska frågor diskuterats.

Question Title

* 42. Om ja, vilket?

Question Title

* 43. Vilken åtgärd anser du bör prioriteras för att utveckla äldrevården?

Question Title

* 44. Har du något ytterligare att tillägga?

Question Title

* 45. Kan vi kontakta dig för uppföljande frågor vid behov? I så fall vänligen ange din mejladress:

0 av 45 besvarad(e)
 

T