Vi efterlyser initiativ som specifikt handlar om att främja hälsosamma levnadsvanor hos små barn 0–6 år. 

hälsar projektgruppen för "best practice" inom projektet Prevention Barnfetma, Swelife.

Question Title

* 1. Vem är huvudansvarig aktör för insatsen (flera svarsalternativ är möjliga):

Question Title

* 2. Vilken typ av verksamhet/arenor sker insatsen inom (flera svarsalternativ är möjliga):

Question Title

* 3. Är insatsen en del av ordinarie verksamhet?

Question Title

* 4. Om svar nej: Finns en riktad budget/projektmedel för insatsen?

Question Title

* 5. Vilka levnadsvanor riktar sig insatsen mot (Flera svarsalternativ är möjliga)

Question Title

* 6. Utöver barn 0-6 år, vilka målgrupper berörs av insatsen (Flera svarsalternativ är möjliga)

Question Title

* 7. Används någon/några specifik modell/teori/struktur/manual

Question Title

* 8. Har insatsen utvärderats?

Question Title

* 9. Om insatsen inte utvärderas, planeras en utvärdering?

Question Title

* 10. Vilken typ av utvärdering planeras eller har genomförts:

Question Title

* 11. Vilka indikatorer/utfallsmått används för utvärdering?

Question Title

* 12. Vidare kontakt. Ange ansvarigas kontaktuppgifter för vidare kontakt. Ange gärna om det finns hemsida, länk till rapport eller annan info.

FRÅGOR OM ERSÄTTNING OCH UPPHANDLING

Question Title

* 13. Förekommer någon form av ersättning till de som håller i aktiviteten från det offentliga (kommun, region, stat)?

Question Title

* 14. Är någon del av insatsen/projektet/ initiativet kopplat till lagen om upphandling?

FRÅGORNA 15-17 BESVARAS BARA AV AKTÖRER I OFFENTLIG SEKTOR

Question Title

* 15. Är insatsen/projektet/ initiativet en del av ett uppdrag (utan koppling till specifik ersättning) som är reglerat i någon form av avtal?
T ex förfrågningsunderlag/regelbok eller liknade kopplat till Lagen om vårdval alternativt, idéburet offentligt partnerskap?

Question Title

* 16. Är någon aktör från näringsliv eller idéburen sektor involverad?

Question Title

* 17. Om så är fallet, går någon form av ersättning till dem?

FRÅGA 18 BESVARAS BARA AV AKTÖRER I IDÉBUREN SEKTOR 

Question Title

* 18. Om flera aktörer (näringsliv eller offentlig sektor) ingår, finns det något avtal eller någon annan typ av reglering mellan aktörerna? Ersättning behöver inte nödvändigtvis ingå.

FRÅGA 19  BESVARAS BARA AV NÄRINGSLIVSAKTÖRER

Question Title

* 19. Om flera aktörer (näringsliv, offentlig sektor eller idéburen sektor) ingår, finns det något avtal eller någon annan typ av reglering mellan aktörerna? Ersättning behöver inte nödvändigtvis ingå.

Stor tack för hjälpen!

T