Introduktion

Vi behöver din hjälp att skapa en skola för ALLA!

Idag saknar alltför många barn och ungdomar i Sverige en fungerande skolgång.

Vart femte barn saknar utgångsbetyg i ett eller flera ämnen när de går ut grundskolan. Och över 10 000 ungdomar 16–19 år går inte ens i skolan. Barn med funktionsnedsättningar är en stor grupp som sällan får den hjälp de behöver och har rätt till. Runt om i landet minskar stödet år efter år och föräldrar vittnar om hur deras barn mår allt sämre. Till detta tillkommer kämpande lärare som känner sig maktlösa och alla andra barn som också får sin skolgång påverkad.

Detta måste ändras! Och det nu. Hjälp till genom att berätta om dina upplevelser av bristerna i stödet - och de stora konsekvenser det får för hela skolan, klassen och samhället!
VAD? BERÄTTA OM DAGENS SKOLA

Föräldranätverket Rätten till Utbildning* har startat kampanjen Rätten till utbildning: En skola för ALLA. Vi uppmuntrar lärare, föräldrar, elever och andra berörda personer att delta och vittna om upplevda brister och konsekvenser. I debatten om morgondagens skola behöver frågan om det särskilda stödet lyftas som en nyckelfråga.

Genom att lämna ditt vittnesmål nedan kan du dela med dig av din berättelse så den når beslutsfattare runt om i landet. Självklart behandlar vi ditt vittnesmål helt anonymt och publicerar inga personuppgifter tillsammans med vittnesmålet. (Lämna inte sådana uppgifter som kan identifiera dig eller något barn - direkt eller indirekt.) 
VARFÖR? FÖR BARNENS FRAMTID

Lärarna förväntas räcka till för alla elever - med eller utan funktionsnedsättning - i stora klasser och i de flesta fall utan extra stöd. När barnen med behov av särskilt stöd, inte får det stöd de behöver, skapas en miljö som är dålig för alla. Den är dålig för barnen med särskilda behov, för klasskamraterna och för lärarna. Alla i klassrummet drabbas av stress, vantrivsel och bristande studiero. 

One size fits all? Det fungerar när alla ser likadana ut. Men ingen unge är den andra lik.

Så varför har Sverige EN skola för alla i stället för En skola för ALLA? Varför har vi inte en skola där ALLA barn blir sedda, hörda och stöttade på det sätt de behöver? Det behövs för alla, för idag drabbas alla.

DITT VITTNESMÅL
Nedan kommer du kunna beskriva dina erfarenheter och lämna dina synpunkter, och det tar endast någon minut att besvara enkäten. Beroende på vilken roll du har svarar du på olika avsnitt; förälder/elev, lärare/personal i skolan, BUP/elevhälsa, ...

Avslutningsvis kan du lämna uppgifter så att vi kan koppla ihop dig med andra engagerade i samma kommun (om du vill) - så vi kan påverka! För det kan inte få fortsätta så här!

Tack för att du hjälper till! Skriv också gärna under vår namninsamling http://skrivunder.com/enskolaforalla, om du inte redan gjort det!

Question Title

* 1. Jag samtycker till att mitt vittnesmål får användas i kampanjen på sociala medier i anonym form!

T