Har media och andra informationskanaler tagit upp frågor som är viktiga för dig?
Den här enkäten vänder sig till dig som lever med en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom.
Vi vill veta hur du upplever medierapporteringen inför valet i frågor som är avgörande för dina livsvillkor.

Det tar högst 5 minuter av din tid att fylla i enkäten och dina svar är mycket värdefulla för oss. OBS! Du är helt anonym!

Resultaten kommer att presenteras under hösten vid en gemensam konferens med public service-företagen SVT, SR och UR och de kommer också att ligga till grund för Funktionsrätt Sveriges påverkansarbete inför nästa val.

Question Title

* 1. Har du en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom? (Frivilligt att svara!)

Question Title

* 2. Tillhör du någon funktionsrättsorganisation? (Valfritt att svara!)

Question Title

* 3. Prenumererar du på en dagstidning eller kvällstidning, papper eller digitalt? (Frivilligt att svara!)

Question Title

* 4. Har du fått tillräcklig information för att veta hur du ska rösta?

Question Title

* 5. Hur ofta använder du dig av följande medier?

  Mycket ofta Ganska ofta Ganska sällan Mycket sällan
Radio (även sändningar och kortare klipp på webben)
TV (även sändningar och kortare klipp på webben)
Dagstidningar och kvällstidningar (på papper och på webben)
Sociala medier (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok eller andra sociala kanaler)
Andra medier

Question Title

* 6. Hur väl tycker du att medier och informationskanaler förmedlat information till dig inför valet?

  Mycket väl Ganska väl Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej
Radio 
TV 
Dagstidningar/kvällstidningar
Sociala medier
Intresseorganisationer (t ex Funktionsrätt Sverige och andra funktionshindersorganisationer)

Question Title

* 7. Om du inte fått tillräcklig information för att veta hur du ska rösta, vad beror det på? (du kan ange båda alternativen). Beskriv gärna närmare i kommentarsrutan! (Valfritt att svara!)

Question Title

* 8. Hur ofta har frågor som är viktiga för dig funnits med i mediernas valrapportering?

Question Title

* 9. Hur väl tycker du att medierna har rapporterat om följande frågor inför valet:

  Mycket väl Ganska väl Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej
LSS
Skolan
Arbetslivet
Socialförsäkring (t ex sjuk- och aktivitetsersättning)
Hjälpmedel
Sjukvård
Rättsskydd

Question Title

* 10. Har du saknat någon annan fråga under valrapporteringen? Ange gärna vilken/vilka frågor! (Valfritt att svara!)

T