Nu ökar vi takten på väg mot en hållbar produktion!

Du kan svara på remissen via denna webbenkät. Den tar ca 5 min att fylla i.
Nu behöver vi ta nya steg i utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion, och insatser för klimatet har högsta prioritet. Därför föreslår KRAV nya regler om klimatberäkningar. 
Klimatförändringarna globalt och i Sverige blir alltmer påtagliga. Styrelsen har därför satt fokus på klimatarbetet och beslutat att:

·       KRAV ska minimera klimatpåverkan med fokus på kolinlagring med bibehållen eller ökad livsmedelsproduktion

·       KRAVs lantbruk ska vara fossilfria så snart möjligt

·       Skapa en handlingsplan och samverka bland annat med Fossilfritt Sverige och Telge Energi

Att ta fram en regel som ställer krav på rapportering av klimatpåverkan är en del i handlingsplanen, och något som diskuterades tillsammans med ekolantbrukare under höstens klimatrådslag. Det är mot denna bakgrund som regelförslaget nu remissas. KRAV vill genom regeln på klimatområdet få kunskap om utsläpp av växthusgaser och kolsänkor på KRAV-certifierade gårdar. Regeln ska ge konkreta förslag och stöd när det gäller klimatförbättrande åtgärder på lantbruksföretagen. Regeln ska också bidra till att öka kunskapen om klimatutsläppen samt kunna användas för opinionsbildning.

Förslaget till ny regel innebär att lantbruksföretag med en omsättning som överstiger en miljon kronor ska göra en årlig beräkning av gårdens klimatpåverkan och att data som tas fram registreras hos KRAV. Förslaget presenteras närmare i enkäten tillsammans med regelförslaget.

KRAV vill att regler och verktyg ska vara väl förankrade. Remisserna är avgörande för att få fram bra regler. 

Tack för att du svarar på enkäten senast den 31 mars 2020!
 

Question Title

* 1. Är du

Question Title

* 2. Namn

Question Title

* 3. Jag lämnar ett svar

Question Title

* 4. Län

Question Title

* 5. Kontakt (mejl/telefon)

T