* 1. Beskriv kort hur du tycker att informationen på vår hemsida, facebook sida  och
informationsbrev fungerat.

* 2. Beskriv kort vad du tycker om kvalitet, innehåll och miljö i servicehuset värmestuga

* 3. Beskriv kort vad du tycker om kvaliteten, utbud, tillgänglighet och miljön i café

* 4. Beskriv kort hur du tycker att den allmänna servicen och skötseln av anläggningen
fungerat

* 5. Beskriv kort hur du tycker bemötande och service från personal varit

* 6. Beskriv kort hur du tycker att skidanläggningen fungerat, kvalitet, tillgänglighet och service

* 9. På vilket sätt skulle du vilja utveckla Lindbäcks stadion att bli en attraktiv mötesplats utifrån dina tankar

* 10. Förutom frågorna ovan finns det andra saker som du vill kommentera eller föreslå.

T