Svaren på denna enkät utgör del av grunden till ett exjobb i Teknikdidaktik  som jag utför som del av en kompletterande pedagogisk utbildning vid Kungliga Tekniska Högskolan/Stockholms Universitet, Stockholm.

Jag önskar samla exempel på hur hållbar utveckling införlivas i teknikundervisningen i grundskolan - eventuellt i kombination med användandet av materialet '200 timmar teknik' från CETIS - för att förhoppningsvis hitta sätt att underlätta integrationen av hållbar utveckling inom grundskolans teknikämne och inspirera till hur man exempelvis kan bära sig åt rent praktiskt för att åstadkomma detta. 

Question Title

* 1. Hur fungerar det att undervisa om hållbar utveckling i grundskolans teknikämne, är det enkelt eller svårt att täcka in via undervisningen?

Question Title

* 2. Används uppsatta 'mål' för att ta upp hållbar utveckling i undervisningen inom teknikämnet i grundskolan; såsom de svenska miljökvalitetsmålen eller de Globala Målen (SDG:erna)?

(Kan/vill du dela av dig mer information? Kontakta gärna mig på evas.mejl@gmail.com för att stämma tid för en intervju eller för att skicka ytterligare exempel på undervisningsmoment)

Question Title

* 3. Ge exempel på specifik undervisning då hållbar utveckling integrerats väl i undervisning inom teknikämnet. Var gärna detaljerad och beskriv undervisningsmoment, elevers attityder, bedömningsförfarande med mera.

(Kan/vill du dela av dig mer information? Kontakta gärna mig på evas.mejl@gmail.com för att stämma tid för en intervju eller för att skicka ytterligare exempel på undervisningsmoment.)

Question Title

* 4. Hur lämpad känner du att kursplanen för grundskolans teknikämne är för att i undervisningen behandla och införliva de olika aspekterna av hållbar utveckling (Ekologisk/Ekonomisk/Social)?

  Inte alls  Något Väl Mycket väl Har inte undervisat om hållbar utveckling specifikt i teknikämnet
Ekologisk Hållbarhet
Ekonomisk Hållbarhet
Social Hållbarhet

Question Title

* 5. Om hållbar utveckling normalt inte integreras i din undervisning; vilka är de huvudsakliga anledningarna till detta? Flera val och kommentarer möjliga.

  År F-3 År 4-6 År 7-9
Jag känner att jag saknar kompetens inom ämnet hållbar utveckling
Lektionstiden räcker inte till för att gå in på  ämnen utöver det centrala innehållet, exempelvis hållbar utveckling
Undervisning om hållbar utveckling blir för komplex och eleverna blir förvirrade
Risk att undervisning om hållbar utveckling skapar ångest hos eleverna
Risk att elevernas attityd till teknikämnet försämras
Jag ser inga risker med att undervisa om hållbar utveckling

Question Title

* 6. Hur ofta har du använt materialet '200 timmar teknik' från Centrum för teknik i skolan (CETIS) i din undervisning i teknikämnet; och i vilket skolår?

  Inte alls Sällan (1 - 5ggr; mest som inspiration) Regelbundet (5-10 ggr; ämnen tas upp från teman) Ofta (10-30 ggr; teman följs noga) Mycket ofta (30-50 ggr; teman och matrisstöd följs noga)
År F-3
År 4-6
År 7-9

Question Title

* 7. Under de undervisningstimmar då materialet ’200 timmar’ använts, hur arbetar du då med aspekten hållbar utveckling?

Question Title

* 8. Ge exempel på specifik undervisning då hållbar utveckling  integrerats väl i undervisning inom teknikämnet OCH materialet '200 timmar teknik'. Var gärna detaljerad och beskriv undervisningsmoment, elevers attityder, bedömningsförfarande med mera.

(Kan/vill du dela av dig mer information? Kontakta väldigt gärna mig på evas.mejl@gmail.com för att stämma tid för en intervju eller för att skicka ytterligare exempel på undervisningsmoment.)

Question Title

* 9. Hur lämpat känner du att inspirationsmaterialet '200 timmar teknik' är för att i undervisningen behandla och införliva de olika aspekterna av hållbar utveckling (Ekologisk/Ekonomisk/Social)?

  Inte alls Till viss del Väl Mycket Väl Har inte undervisat om hållbar utveckling specifikt i teknikämnet
Ekologisk Hållbarhet
Ekonomisk Hållbarhet
Social Hållbarhet
Har ej använt materialet 200 timmar teknik

Question Title

* 10. Skolan jag undervisar på ligger geografiskt här:

  I Norrland I Svealand I Götaland
I en större tätort
I en förort i direkt anslutning till en större tätort
I en mindre tätort
På landsbygden
0 av 10 besvarad(e)
 

T