Medicinskt ansvariga sjuksköterskor - Svensk sjuksköterskeförening

Hej!

Du får den här enkäten i egenskap av Medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Svensk sjuksköterskeförening, som i samverkan med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre och demensvård och Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor  ämnar undersöka hur vården av äldre inom särskilt boende och kommunal hemsjukvård påverkats av
Covid-19. Syftet med enkäten är att resultat av denna ämnar ligga till grund för en ”hearing” under hösten 2020 som Svensk sjuksköterskeföreningen anordnar. Fokus på diskussionen kommer vara ”Lärdomar utifrån Covid-19, sjuksköterskans omvårdnadskompetens och utveckling av äldrevården i Sverige”. Till hearingen kommer företrädare för myndigheter, SKR, politiker och omvårdnadsforskare bjudas in.

Din kompetens och erfarenhet är ett viktigt underlag för utveckling av framtidens äldrevård, så vi hoppas du vill delta i denna enkät. Dina svar är anonyma, men deltagande är förstås frivilligt. Data kan dock utöver underlag till detta arrangemang komma att användas till en vetenskaplig artikel eller rapport för att sprida information ytterligare. Dina svar i denna enkät kommer dock inte kunna härledas till dig personligen oavsett hur data redovisas.

Question Title

* 1. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?

Question Title

* 2. Har du en specialistutbildning?

Question Title

* 3. Om ja, vilken eller vilka?

Question Title

* 4. Hur länge har du arbetat som Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) inom nuvarande organisation?

Question Title

* 5. Vilka förutsättningar anser du att verksamheterna i din organisation har för att förhindra smittspridning av Covid-19 och att skydda de äldre?

Question Title

* 6. Har ni i din organisation givit specifika direktiv till verksamheterna om hur de skall hantera smittspridning?

Question Title

* 7. Anser du att möjligheterna att ge en god medicinsk vård under pandemin påverkas?

Question Title

* 8. Om ja, i så fall hur?

Question Title

* 9. Anser du att möjligheterna att ge en god omvårdnad under pandemin påverkas?

Question Title

* 10. Om ja, i så fall hur?

Question Title

* 11. Vilka förutsättningar anser du att din organisation har för att förhindra smittspridning och skydda de äldre?

Question Title

* 12. I vilken utsträckning finns kompetens att vårda personer med Covid-19?

Question Title

* 13. Om "i liten utsträckning" eller "aldrig"; vilken kompetens har saknats?

Question Title

* 14. Vilken åtgärd anser du bör prioriteras för att utveckla äldrevården?

Question Title

* 15. Har du något ytterligare att tillägga?

Question Title

* 16. Kan vi kontakta dig för uppföljande frågor vid behov? I så fall vänligen ange din mejladress:

0 av 16 besvarad(e)
 

T