Question Title

* 1. Hur många anställda har ditt företag?

Question Title

* 2. I hur många år har ditt företag bedrivit nuvarande verksamhet?

Question Title

* 3. Företagsledaren är:

Question Title

* 4. Hur skulle du bedöma ditt företags strategiska inriktning?
1 = instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt

  1 2 3 4 5
Vi drivs av kundernas och marknadens efterfrågan
Vi drivs av att göra våra kunder nöjda
Vi drivs av att ligga före våra konkurrenter
Vi drivs av att vårt företagande möjliggör en önskad livsstil för oss
Vi drivs av att utveckla nya produkter

Question Title

* 5. Styrning
1 = instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt

  1 2 3 4 5
Hållbarhet ingår i våra styrdokument (exempelvis i vision, affärsplan och interna policydokument)
Vi har en specifik hållbarhetsplan för verksamheten
Vi följer upp vårt hållbarhetsarbete

Question Title

* 6. Personal
1 = instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt

  1 2 3 4 5
Vi utbildar vår personal i hur företaget arbetar med hållbarhet
Vi rekryterar aktivt personer som generellt har svårt att få jobb (exempelvis långtidsarbetslösa eller personer med utländsk bakgrund)
Vi jobbar aktivt för att skapa mångfald i personalen
Vi jobbar aktivt för att skapa en jämställd arbetsplats
Vi involverar vår personal i hållbarhetsarbetet
Vi källsorterar på arbetsplatsen

Question Title

* 7. Marknadsföring
1 = instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt

  1 2 3 4 5
 Vi berättar tydligt om vårt hållbarhetsarbete i vår externa kommunikation
Hållbarhet är ett centralt budskap i vår marknadsföring

Question Title

* 8. Produktutveckling
1 = instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt

  1 2 3 4 5
Hållbarhet är styrande för utveckling av våra produkter
Vi utvecklar våra erbjudanden så att kunden ska kunna resa hållbart
Våra erbjudanden är anpassade till våra kunders efterfrågan
Våra erbjudanden är tillgänglighetsanpassade
Vi samverkar med lokalsamhället i utformandet av erbjudanden
Vi anpassar våra erbjudande/aktiviteter med hänsyn till påverkan på naturen
Vi serverar mat som är säsongsanpassad och/eller lokalt producerad
Vi serverar mat som är ekologisk och/eller rättvisemärkt
Vi anpassar vår servering för att minska matsvinn (exempelvis genom storlek på portioner eller buffétallrikar)

Question Title

* 9. Drift
1 = instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt

  1 2 3 4 5
Vid inköp av förbrukningsartiklar och material är hållbarhet centralt (exempelvis genom inköp av miljömärkta eller rättvisemärkta produkter)
Vi köper el som kommer från förnybara energikällor (exempelvis från vindkraft, solenergi eller vattenkraft)
Vi har minimerat användningen av engångsförpackningar och engångsprodukter
Vi har minimerat vår användning av kemikalier
Vi använder utrustning som har hög energieffektivitet (exempelvis köksapparater, tvättutrustning, trädgårdsutrustning, lampor)
Vi genomför insatser för att öka energiprestandan i våra anläggningar/lokaler
Vi genomför insatser för att minska vattenförbrukningen på våra anläggningar/lokaler

Question Title

* 10. Interaktion med kunder
1 = instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt

  1 2 3 4 5
Vi informerar våra kunder om hur de kan bidra till att minska vår miljöpåverkan (t.ex. genom att källsortera eller återanvändning av handdukar)
 Vi informerar våra kunder om hur de kan agera för att minska påverkan på den lokala natur- och kulturmiljön (t.ex. informera om allemansrätten)
Vi informerar våra kunder om hur de kan transportera sig på ett hållbart sätt till och från destinationen (t.ex. med kollektivtrafik)
Vi informerar våra kunder om hur de kan transportera sig på ett hållbart sätt på destinationen (t.ex. med kollektivtrafik eller cykel)

Question Title

* 11. Vilken nytta ser du att arbetet med hållbarhetsfrågor fyller / kan fylla för ditt företag?
1 = ingen nytta alls, 5 = Mycket stor nytta

  1 2 3 4 5
Ökade intäkter
Stärka varumärke
Minskade kostnader
Stärka konkurrenskraft
Öka kvalitet i erbjudandet
Leva upp till lagar och regler
Attrahera och motivera medarbetare
Utvecklande av nya produkter och tjänster
Hantera risker

Question Title

* 12. Vad av följande skulle göra det lättare för dig att arbeta med hållbarhet i ditt företag? (Möjligt att välja fler svarsalternativ)

Question Title

* 13. Påståenden om hållbarhet
1 = instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt

  1 2 3 4 5
Det finns ett klart positivt samband mellan satsningar på hållbarhet och lönsamhet
Vi som företag konkurrerar till stor del med hjälp av vårt hållbarhetsarbete i vår produktutveckling
 I vår bransch lönar det sig att satsa på hållbarhet
All vår produktutveckling tar hänsyn till hållbarhet
Ett fokus på hållbarhetsfrågor är en trend som kommer gå över
Hållbarhetsarbetet är en utmaning
Lagar och regler för företag gällande hållbarhet kommer bli fler i framtiden

Question Title

* 14. Har ni någon typ av miljömärkning eller certifiering i fråga om hållbarhet på ert företag idag? 
Om ja, vilken?

Question Title

* 15. Kontaktuppgifter

T