Question Title

* 1. Bygg hellre mer inom de områden som redan är utbyggda än att bygga ut i områden som idag är skog eller åkermark.

Fördel: Fler kan bo nära centrum, vilket ger underlag för förbättrad service och ökat stadsliv. Behovet att bygga ut nya områden minskar; befintliga gator och ledningar utnyttjas effektivare. Obebyggd mark får vara kvar.

Nackdel: Kan försämra miljön för de som redan bor i området med till exempel ökad trafik eller skuggning. Kan förändra karaktären i ett område.

Håller helt med Håller inte alls med
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 2. Vi behöver skapa mer attraktiva lägen för villabebyggelse kring staden.

Fördel: Skapar attraktiva nya bostadsområden som lockar människor att flytta till Lidköping.

Nackdel: Villabebyggelse tar mycket plats och staden kan bli gles, vilket kan försämra möjligheterna för kollektivtrafik och gör att fler åker bil till och från arbete och handelsplatser.

Håller helt med Håller inte alls med
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. Det är viktigare att planera för att kunna bygga lägenheter i centrala lägen än att göra plats för mer villabebyggelse.

Fördel: Kan skapa fler antal bostäder i varierande prisklasser. Befintliga gator, ledningar och service kan utnyttjas. Centrala bostäder kan vara attraktiva att flytta till då man har nära till service med mera.

Nackdel: Påverkar boendemiljön i området. Skapar kanske inte unika boenden som lockar människor att flytta till just Lidköping.

Håller helt med Håller inte alls med
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Bygg fler höga hus i Lidköping som skiljer från de hus som redan finns.

Fördel: Högre bebyggelse gör att mindre mark går åt för byggandet och fler bostäder kan skapas. Det kan också markera en plats och skapa identitet. Lägenheter med utsikt kan skapas.

Nackdel: Kan påverka människorna i närheten med skuggning, fler människor i rörelse. Kan förändra karaktären på områden i staden.

Håller helt med Håller inte alls med
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Värna Lidköpings småskalighet, vi bör inte bygga höga hus inom våra redan byggda områden.

Fördel: Ny bebyggelse smälter in i befintliga bostadsmiljöer utan att påverka skuggor och trafik. Lidköpings karaktär så som den är idag behålls.

Nackdel: Gör att vi kan behöva ta mer mark i anspråk för att få plats med den mängd bostäder som behövs. Många områden kan komma att se likadana ut.

Håller helt med Håller inte alls med
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Jag är beredd att ta mig lite längre till rekreationsområden/skogar om de är stora nog för riktigt långa motionsrundor eller utflykter.

Fördel: Större områden gör att fler funktioner och större naturupplevelser får plats.

Nackdel: Avståndet till större områden blir längre vilket kan göra det svårare för människor att ta sig dit.

Håller helt med Håller inte alls med
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Det är viktigare att det är nära till rekreationsområden/skogar så att det är enkelt att ta sig dit, än att de är jättestora.

Fördel: Naturen blir lättare att nå för många människor, man kan besöka naturen oftare när det är lättare att ta sig dit.

Nackdel: Om skogarna inte är tillräckligt stora kanske man inte får uppleva tysthet och ett lika rikt växt- och djurliv som i ett större område.

Håller helt med Håller inte alls med
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. Vi måste göra allt vi kan för att skapa en så långsiktigt hållbar stad som möjligt som ger minsta möjliga påverkan på vårt klimat.

Fördel: Hur vi planerar Lidköping bidrar till att uppfylla nationella och globala miljömål.

Nackdel: Planeringen kan påverka bekvämligheten i våra vardagsliv. Det vi gör i Lidköping har liten påverkan på globala miljöproblem.

Håller helt med Håller inte alls med
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. För mig är det viktigare att det är enkelt att ta bilen när jag åker till centrum än att det ska vara enkelt att ta cykeln.

Fördel: Om det är smidigt att ta bilen i centrum kan många välja att handla där istället för att göra sina inköp i affärer utanför stadskärnan.

Nackdel: Det blir många parkerade bilar centralt. Parkeringsplatser tar mycket plats, denna mark hade kunnat användas till annat, bebyggas med till exempel bostäder, mötesplatser eller verksamheter om färre parkeringsplatser behövdes.

Håller helt med Håller inte alls med
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. Det är viktigare att det finns bilfria gator inne i stadskärnan än att jag kan komma fram överallt med bilen.

Fördel: Stadskärnan kan innehålla fler tryggare gångstråk och det finns mer plats för till exempel uteserveringar och mötesplatser som kan göra stadskärnan mer livfull. Luftkvalitén blir bättre och det blir mindre bullrande ljud.

Nackdel: Man kan behöva gå eller cykla längre för att göra sina ärenden inne i staden.

Håller helt med Håller inte alls med
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 11. Det är bättre med markparkering än med parkeringshus.

Fördel: Markparkering kan kännas smidigare och tryggare än att köra in ett parkeringshus. Det är billigare än parkeringshus och blir en öppen plats i stadsmiljön.

Nackdel: Markparkering rymmer färre bilar än ett parkeringshus på samma yta. Markparkering kan endast ha ett ändamål jämfört med ett parkeringshus som också innehålla annan service, bostadsbebyggelse, mötesplatser eller verksamheter.

Håller helt med Håller inte alls med
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

T