Denna kartläggning sker i samverkan med NUVAB i Vetlanda samt CSR Småland.
Hej!

Inom ramen för det regionala projektet Vägar till hållbar utveckling genomför vi en kartläggning av hur olika branscher arbetar med hållbar utveckling, med särskild fokus på cirkulär ekonomi.
Genom denna kartläggning vill vi kunna inhämta erfarenheter från länets företag samt identifiera vilken typ av stöd som behövs för att säkerställa omställningen till ett cirkulärt samhälle. 

Stort tack för att ni engagerar er och delar med er av värdefulla lärdomar som möjliggör vår kartläggning. Enkäten uppskattas ta 7 minuter att svara på.

Med vänliga hälsningar
Mariana Morosanu
Projektledare Vägar till hållbar utveckling
mariana.morosanu@rjl.se
070-440 28 55


Vägar till hållbar utveckling finansieras av Tillväxtverket och Region Jönköpings län. 

Question Title

* 1. Företagsnamn

Question Title

* 2. Har ni en hållbarhetsavdelning/enhet/team/anställd/funktion inom företaget?

Question Title

* 3. Är ni skyldiga att hållbarhetsredovisa?

Question Title

* 4. Bedömer ni att er verksamhet kommer växa inom de 5 kommande åren?

Question Title

* 5. Hur har efterfrågan på återvunnet material utvecklats under de senaste 2 åren?

Värdeskapande

Question Title

* 6. Erbjuder ni rådgivning till era kunder i hur de agera för att främja återvinning redan i konstruktions- och designfasen?

Question Title

* 7. Erbjuder ni kurser/utbildning till andra företag inom återvinning och cirkulära lösningar som en kompetensutveckling?

Question Title

* 8. Skapar ni egna nya produkter av det material ni får in till återvinning?

Question Title

* 9. Har ni någon funktion inom ert bolag som arbetar med att ta fram nya lösningar inom återvinningsbranschen?

Resurseffektivitet

Question Title

* 10. Använder ni er av miljöanpassade transporter för frakt och distribution av era produkter? (lastfartyg vid långväga transporter, inga tomma returtransporter i lastbil osv) (flervalsfråga)

Question Title

* 11. Hur mycket av allt det material ni får in idag kan återanvändas?

Question Title

* 12. Vilket material används mest i återvinning?

Question Title

* 13. Vad gör ni med det material som återvinns (säljer vidare, reparerar, skapar ny produkt)?

Question Title

* 14. Vilka faktorer hindrar återvinningsbranschen från att återvinna mer och fler material än idag?

Question Title

* 15. Samarbetar ni med andra återvinningsbolag?

Medarbetare och kultur

Question Title

* 16. Har ni riktlinjer avseende fackföreningsfrihet och rätt till kollektivavtal?

Question Title

* 17. Har ni riktlinjer avseende jämställdhet i ert företag?

Question Title

* 18. Har ni riktlinjer avseende mångfald i ert företag?

Question Title

* 19. Erbjuder ni kompetensutveckling till anställda?

Ansvarfulla relationer

Question Title

* 20. Har ni en uppförande kod för leverantörer?

Question Title

* 21. Om ja, vad ställer ni krav på?

Question Title

* 22. Följer ni upp och kontrollerar att de krav ni ställer efterlevs?

Kunskaps- och intressefrågor

Question Title

* 23. Skulle du/ni uppskatta att alla inom organisationen har lika stor kännedom inom begreppet cirkulär ekonomi?

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 24. Vilka delar uppskattar du har mest respektive minst kunskap om cirkulär ekonomi (medarbetare, chefer, ledning)?

Question Title

* 25. Uppskatta hur stor kunskap dina målgrupper har inom cirkulär ekonomi (företagare, leverantörer, kunder)?

Inte hört talas om begreppet Hört talas om begreppet men har ingen kunskap Är mycket väl insatt i begreppet och dess innebörd
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 26. Vad upplever ni som hinder för att arbeta med cirkulära lösningar?

Question Title

* 27. Vilka olika teman inom en cirkulär ekonomi är du intresserad av att lära dig mer om?

Question Title

* 28. Med syfte att öka kunskapen om cirkulär ekonomi – vilka av de nedanstående listade aktiviteterna, bedömer du som intressanta för dina kollegor, och/eller era målgrupper?

0 av 28 besvarad(e)
 

T