Denna kartläggning sker i samverkan med Energikontor Norra Småland, NUVAB i Vetlanda samt CSR Småland.
Hej!

Inom ramen för det regionala projektet Vägar till hållbar utveckling genomför vi en kartläggning av hur olika branscher arbetar med hållbar utveckling, med särskild fokus på cirkulär ekonomi.
Genom denna kartläggning vill vi kunna inhämta erfarenheter från länets företag samt identifiera vilken typ av stöd som behövs för att säkerställa omställningen till ett cirkulärt samhälle. 

Stort tack för att ni engagera er och delar med er av värdefulla lärdomar som möjliggör vår kartläggning. Enkäten uppskattas ta 7 minuter att svara på.
Genom att svara på våra frågor godkänner ni att delta i vår kartläggning. Har ni frågor ber vi er kontakta projektledaren.

Med vänliga hälsningar
Mariana Morosanu
Projektledare Vägar till hållbar utveckling
mariana.morosanu@rjl.se
070-440 28 55


Vägar till hållbar utveckling finansieras av Tillväxtverket och Region Jönköpings län. 

Question Title

* 1. Företagsnamn

Question Title

* 2. Har ni en hållbarhetsavdelning/enhet/team/anställd/funktion inom företaget?

Question Title

* 3. Har ni kunder som ställer krav eller har förväntningar på att ni skall arbeta med hållbarhet?

Question Title

* 4. Är ni skyldiga att hållbarhetsredovisa?

Interna förbättringar

Question Title

* 5. Använder ni er av förnybar energi i er verksamhet? (solenergi, vattenkraft, vindkraft eller bioenergi)

Question Title

* 6. Producerar ni förnybar energi till er verksamhet idag?

Question Title

* 7. Har ni källsortering i er matsal/fikarum?

Question Title

* 8. Är tekniken ni använder på företaget TCO-certifierat?

Question Title

* 9. Vid inköp av kontorsmaterial, finns det riktlinjer om att det ska vara miljöcertifierat (miljövänligt)?

Question Title

* 10. Vid inköp av fika (kaffe, frukt osv). Finns det riktlinjer om att det ska vara ekologiskt/närproducerat?

Question Title

* 11. Har ni ett digitalt faktura/dokumentsystem?

Question Title

* 12. Vilken form av färdsätt använder ni er utav vid tjänsteresor?

Question Title

* 13. Om ni använder er av tjänstebil, har ni i så fall interna krav eller policy om att bilen ska vara

Medarbetare och kultur

Question Title

* 14. Har ni riktlinjer avseende fackföreningsfrihet och rätt till kollektivavtal?

Question Title

* 15. Har ni riktlinjer avseende jämställdhet i ert företag?

Question Title

* 16. Har ni riktlinjer avseende mångfald i ert företag?

Question Title

* 17. Erbjuder ni kompetensutveckling till anställda?

Produktion och design

Question Title

* 18. Använder ni er av miljövänliga material och råvaror i er produktion idag?

Question Title

* 19. Arbetar ni med materialåteranvändning och hur? (ex. delar används i nyproduktion, säljer vidare till annan intressent)

Question Title

* 20. Använder ni restprodukter från annan bransch eller företag som material i er nyproduktion?

Question Title

* 21. Arbetar ni med att minska eller minimera användning av jungfruliga resurser idag kopplat till er verksamhet? (motsatsen till jungfruliga resurser är återvunna resurser, t.ex. återvunnen plast, metall och glas)

Question Title

* 22. Designas/konstrueras/tillverkas era produkter idag för att få en så lång livslängd som möjligt?

Question Title

* 23. Designas/konstrueras/tillverkas era produkter idag för att möjliggöra återtillverkning (uttjänt produkt återställs till sitt ursprungliga skick)?

Question Title

* 24. Designas/konstrueras/tillverkas era produkter idag för att underlätta service och reparationer så att produkten kan användas under en längre tid?

Question Title

* 25. Designas/konstrueras/tillverkas era produkter idag för att underlätta demontering och materialåtervinning när produktens livslängd är slut?

Question Title

* 26. Vid investeringar, baserar ni era beslut idag på livscykelkostnaden (LCC, d.v.s. totalkostnaden för en investering under hela dess livslängd)?

Question Title

* 27. Arbetar ni med att minska eller minimera transporter idag till, från och i er verksamhet?

Question Title

* 28. Om ni förpackar era produkter, är materialet ni använder återanvändningsbart eller återvinningsbart?

Question Title

* 29. Finns det kemikalier i er produkt eller produktion idag som ni skulle kunna byta ut till ett mer miljöanpassat alternativ?

Question Title

* 30. Informerar ni kunder idag om hur produkten kan användas för att minimera miljöpåverkan och hur de skall tänka efter dess produktslivscykel är slut?

Ansvarsfulla relationer

Question Title

* 31. Har ni en uppförandekod för leverantörer?

Question Title

* 32. Om ja, vad ställer ni krav på? 

Question Title

* 33. Följer ni upp och kontrollerar att de krav ni ställer efterlevs?

Kunskaps- och intressefrågor

Question Title

* 34. Har du hört begreppet cirkulär ekonomi tidigare?

Question Title

* 35. Hur stor är din egen kunskap inom cirkulär ekonomi?

Inte hört talas om begreppet Hört talas om begreppet men har ingen kunskap Är mycket väl insatt i begreppet och dess innebörd
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 36. Uppskatta hur stor kunskap dina kollegor har inom cirkulär ekonomi? 

Inte hört talas om begreppet Hört talas om begreppet men har ingen kunskap Är mycket väl insatt i begreppet och dess innebörd
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 37. Uppskatta hur stor kunskap dina målgrupper har inom cirkulär ekonomi (företagare, leverantörer, medarbetare, kunder)? 

Inte hört talas om begreppet Hört talas om begreppet men har ingen kunskap Är mycket väl insatt i begreppet och dess innebörd
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 38. Vad tänker du framförallt på när du hör begreppet cirkulär ekonomi?

Question Title

* 39. Vad upplever ni som hinder för att arbeta med cirkulära lösningar?

Question Title

* 40. Vilka olika teman inom en cirkulär ekonomi är du intresserad av att lära dig mer om? 

Question Title

* 41. Med syfte att öka kunskapen om cirkulär ekonomi – vilka av de nedanstående listade aktiviteterna, bedömer du som intressanta för dina kollegor, och/eller era målgrupper?

0 av 41 besvarad(e)
 

T