Om projektet DISTINCT

Det här projektet undersöker den praktiska tillämpningen av disruptiva teknologier i offentlig verksamhet. Detta inkluderar användning av Virtual Reality (VR), Internet of Things (IoT), Artificiell intelligens (AI) och Blockchain inom hälso- och omsorgssektorn, samhällsplanering/miljöledning och utbildning.


Vad är disruptiva teknologier?

Disruptiva teknologier är innovationer som väsentligt förändrar hur konsumenter, industrier eller företag fungerar. En disruptiv teknik har potential att ersätta system eller beteendemönster eftersom den har egenskaper som i vissa avseenden är överlägsna andra teknologier.

DISTINCT fokuserar på följande teknologier

  • Internet of Things (IoT): Är nätverk av små fysiska objekt, bestående av sensorer, programvara och annan teknik för att ansluta till och utbyta data med andra enheter och system över internet.
  • Artificiell intelligens (AI): Är programvara, maskiner, datorer eller enheter som kan imitera mänskliga sinnesfunktioner t.ex. inlärning, perception, problemlösning eller att lyckas uppnå mål.
  • Virtual Reality (VR): Användning av speciella enheter, t.ex. VR-headset, för att generera realistiska bilder, ljud och andra känslor som simulerar en användares fysiska närvaro i en virtuell miljö. Användaren kan titta och röra sig och interagera med virtuella objekt.
  • Augmented Reality (AR): Ger en interaktiv upplevelse av en verklig miljö där objekten som finns i den verkliga världen förbättras av datorgenererad information, ibland över flera sensoriska modaliteter.
  • Blockchain: Blockchain är en distribuerad lista med dataposter, så kallade block, länkade med en kryptografisk hash-funktion som innebär att listan är svår att manipulera i efterhand. Den är motståndskraftig mot modifiering och kan registrera transaktioner mellan två parter effektivt och på ett verifierbart och permanent sätt.


Varför är disruptiva teknologier viktiga?

Framgångsrik tillämpning av disruptiva teknologier kan spara kostnader, effektivisera användningen av begränsade resurser, överbrygga avstånd och förbättra beslutsfattande. Men, det låga antalet teknikforsknings- och innovationscentra, tillsammans med en låg allmän medvetenhet om dessa teknologier, begränsar möjligheten att uppnå de förbättringar de kan erbjuda.

 

Om denna enkät

Enkäten är avsedd att undersöka den potentiella efterfrågan av disruptiva teknologier som kan tillämpas på offentliga tjänster i glesbefolkade områden. Den syftar också till att öka medvetenheten hos offentlig sektor om möjligheterna med dessa teknologier.

 

Disclamer

Dina svar är naturligtvis anonyma. Om du väljer att ange dina kontaktuppgifter kommer de enbart att användas för att dela resultatet av denna enkät och för att bjuda in till framtida projektaktiviteter. De kommer inte att offentliggöras.

Vi ser gärna att du svarar på alla frågor, men du kan givetvis välja att avstå från att svara på frågor där du känner att du inte kan bidra. Enkätsvaren kommer också att användas för att hjälpa oss att bättre förbereda våra framtida projektverkstäder som du naturligtvis kommer att bli inbjuden till.

T