Dokumentinfo hjälper dig att utvärdera verksamhetens förmåga www.dokumentinfo.se

Du får en tydlig utvärdering och jämförelse med tidigare svarande som du kan använda för fortsatt verksamhetsutveckling.

Question Title

* 1. Svarsalternativ Ja innebär att ni genomgående gör det som frågan avser
Svarsalternativ Delvis innebär att ni gör det som frågan avser men inte konsekvent i hela organisationen
Svarsalternativet Nej innebär att ni inte gör det som frågan avser

  Ja Delvis Nej
Förvarar ni sekretessbelagda uppgifter på ett säkert och åtkomstbegränsat sätt?
Finns det ett utsett dataskyddsombud i er verksamhet?
Vet alla anställda vad de ska göra med de allmänna handlingar som de kommer i kontakt med i sitt arbete, t. ex. inkommande e-postmeddelanden?
Ingår kravställning gällande hantering av allmänna handlingar vid köp av nya IT-system?
Finns det utsedda ägare av eller ansvariga för informationen i er organisation? 
Har ni en uppdaterad dokument- eller informationshanteringsplan (detaljerade hanteringsregler för informationen?
Genomför ni systematiska regelbundna överföringar till e-arkiv eller motsvarande?
Har ni uppdaterade gallringsbeslut där ni samrått med er arkivmyndighet?
Finns rutinbeskrivningar för sekretessprövning och utlämnande av allmän handling?
Genomförs regelbundna utbildningar/introduktioner av nyanställda när det gäller hantering av allmänna handlingar och hur dessa ska hanteras i er organisation?
Hittar alla anställda den information de behöver för att utföra sitt arbete?
Lagrar ni information som ni inte vet hur länge den ska sparas?
Finns det processbeskrivningar eller motsvarande som innehåller krav på hur information (allmänna handlingar) ska hanteras?
Har ni gjort gallringsutredningar utrett hur länge informationen ska sparas)  för informationen i era centrala IT-system (verksamhetssystem)?
Har ni genomfört en kartläggning av vilka olika lagstiftningar, som påverkar informationshanteringen i den egna organisationen?
Arkiverar ni pappershandlingar systematiskt och regelbundet?
Informerar ni allmänheten om hur de kan ta del av allmänna handlingar hos er?
Genomförs regelbundet gallring av allmänna handlingar?
Sker registrering av allmänna handlingar, även upprättade handlingar, skyndsamt?
Har ni kartlagt var och varför ni hanterar personuppgifter?
Ingår kravställning gällande hantering av allmänna handlingar när ni inför nya digitaliserade arbetssätt?

Question Title

* 2. Vilken sektor arbetar du i?

Question Title

* 3. Vilken verksamhet avser svaren?

Question Title

* 4. Till vilken e-postadress vill du ha utvärderingen? Du måste godkänna hantering av personuppgifter nedan för att få utvärderingen. 

Question Title

* 5. Jag godkänner hanteringen av mina personuppgifter

T