Kännbart behöver din hjälp för att bli bättre!

Vi från Projekt Kännbart vill gärna veta hur målgruppen för projektet, personer med dövblindhet, syn- eller hörselnedsättning och döva, har upplevt Kännbart! Övriga som inte har syn- och hörselnedsättning är välkomna att besvara den här enkäten. 
Med det menar vi kärnutställningen, våra kringarrangemang samt hemsidan. Vi är väldigt tacksamma om Du vill ta dig tid och svara på vår enkät. Välj det alternativ under varje fråga som passar Dig bäst.

* 1. Vem är du?

* 2. Var besökte du Kännbart kärnutställning? (Fler svarsalternativ kan väljas)

* 3. Varifrån fick du information om kärnutställningen? (Fler svarsalternativ kan väljas)

* 4. Hur upplevde du kärnutställningen?

* 5. Hur upplevde du bemötandet av personalen på museet/konsthallen?

* 6. Var kärnutställningen tillgänglig? 

* 7. Var verken kännbara? 

* 8. Deltog du i något arrangemang i anslutning till kärnutställningen?

* 9. Hur upplevde du arrangemangen?

* 10. Vad tycker du om vår hemsida www.kannbart.nu? Är det något som kan förbättras?

T