Screen Reader Mode Icon
FOR får årligen statligt anslag som ska användas till informations- och rådgivningsverksamhet för att bidra till uppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen. I regleringsbrevet står följande:

1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (Ramanslag). Försöks- och utvecklingsverksamhet:
Anslaget får användas för försöks- och utvecklingsverksamhet i syfte att bidra till uppfyllelse av för jordbruket relevanta miljökvalitetsmål, särskilt Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Av anslaget får medel användas för studier av genetiskt modifierade växters påverkan på den biologiska mångfalden liksom för en strategi för växtskydd med beaktande av relevanta miljökvalitetsmål. Försöks- och utvecklingsverksamhet relaterad till ekologisk produktion ska särskilt uppmärksammas.

FOR använder delar av det statliga anslaget till informationsstödet åt medlemsföreningar. 
För att öka kunskapen om hur informationsstödet används ber vi er därför fylla i denna enkät: 

Question Title

* 1. Namn på förening

Question Title

* 2. Utbetalning av informationsstöd från FOR baseras på antal medlemmar i föreningen vid årsskiftet. Medlemsantalet valideras med kopia på underskriven verksamhetsberättelse eller vidimerad kopia av sammanställning från medlemsregistret.

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 3. Antal fullt betalande medlemmar vid årsskiftet 2023/2024

Question Title

* 4. Hur många medlemmar är ni totalt i förening dvs när även familjemedlemmarna räknas in? 

Question Title

* 5. Vilket kön är era medlemmar

Question Title

* 6. Hur har informationsstödet använts i er förening under 2023?

Question Title

* 7. Ladda gärna upp exempel på hur informationsstödet använts, t ex faktablad 

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 8. Hur många publika evenemang har er förening genomfört under 2023.

Question Title

* 9. Hur många lokalföreningar/kretsar har er förening?

Kom ihåg att skicka in minst fem frågor med svar och bilder till FORs kunskapsbank på for.se. Vi publicerar och länkar till din förening för mer information och medlemskap. 
Från år 2025 kommer denna uppgift att bli obligatorisk för att få ta del av informationsstödet.
0 av 9 besvarad(e)
 

T