Vill du nå insikter? Det är viktigt att starta på rätt sätt. Vilket sätt du får informationen på och vilka enkätfrågor du använder spelar stor roll för hur framgångsrik enkäten blir.

Innan du sätter igång att skriva enkätfrågor bör du veta hur du tänker använda svaren från enkäten. Ska du ställa direkta frågor? Eller kategoriska frågor? När du har klart för dig vad målet med enkäten är och vilken information du vill samla in kan du enkelt välja rätt typ av enkätfrågor.

Nedan presenteras några av de mest använda typerna av enkätfrågor samt exempel på hur de kan användas för att skapa en bra enkät. Om du vill se hur varje typ av enkätfråga kan se ut går du till sidan med exempel på enkätfrågor.

Flervalsfrågor är den populäraste typen av enkätfråga. I en flervalsfråga kan de svarande välja ett eller flera alternativ från en lista med svar som du har bestämt. De är intuitiva, lätta att använda på olika sätt, framställer data som är enkla att analysera och tillhandahåller val som är ömsesidigt uteslutande. Eftersom svarsalternativen är förutbestämda får de svarande en okomplicerad enkätupplevelse.

Och viktigast av allt: du får strukturerade enkätsvar som ger rena data, redo för analys.

Flervalsfrågor finns också i många olika format. Om du vill skapa en engagerande enkät som också ger rena data kan det vara en bra idé att läsa mer om de frågetyper i ett frågeformulär som tillhör kategorin flervalsfrågor:

Den mest grundläggande varianten är flervalsfrågan med ett svar. Frågor med ett svar använder radioknappar (runda knappar som representerar alternativen i en lista) och de svarande kan bara välja ett svar. Dessa frågor fungerar bra för ja/nej-frågor, frågor med betygsskalor och nominella skalor.

Flervalsfrågor med flera svar visas ofta med kryssrutor. Här kan de svarande markera alla svar som stämmer för dem, till exempel på frågan "Vilka av följande läskedrycker brukar du dricka?"

En vanlig nackdel med flervalsfrågor är att du tvingas begränsa svaren till en förutbestämd lista med alternativ. Detta kan leda till snedvridna resultat. Tänk om inget av svarsalternativen stämmer för de svarande? Då kanske de bara väljer ett slumpmässigt svar, vilket kan göra att resultaten inte stämmer.

Det här problemet kan lösas genom att man lägger till svarsalternativet "annat" eller ett kommentarsfält. Det bör ligga sist av alla svarsalternativ. När de svarande ser det vet de att de kan svara på frågan med sina egna ord istället för dina.

Frågor med betygsskala (kallas ibland rangordningsfrågor) har en skala med svarsalternativ i ett intervall, till exempel 0 till 100 eller 1 till 10. De svarande väljer det tal som bäst stämmer överens med deras svar.

Frågor med Net Promoter Score® är ett bra exempel på frågor med betygsskala. De frågar kunderna hur sannolikt det är att de skulle rekommendera en produkt eller tjänst på en skala mellan 0 och 10.

När det gäller rangordningsfrågor och betygsskalor är det viktigt att ge de svarande ett sammanhang. Tänk dig till exempel att du ställer frågan: "Hur mycket gillar du glass?" Utan att förklara vad siffrorna på skalan innebär är det svårt att tolka en numerisk betygsskala.

Du har säkert sett den här frågetypen förut. Likertskalefrågor är frågorna av typen "instämmer du eller inte" som ofta ses i enkäter. De används för att uppskatta de svarandes åsikter och känslor.

Likertskalefrågor ger de svarande ett intervall av svarsalternativ, till exempel från "Inte alls sannolikt" till "Extremt sannolikt". Därför fungerar de väldigt bra när man vill förstå specifik feedback. Frågorna i enkäter om kundnöjdhet använder till exempel ofta en Likertskala för att mäta kundernas åsikter eller attityder.

Om du vill ställa flera frågor med samma svarsalternativ i rad är matrisfrågor det bästa alternativet. En serie frågor med likertskala eller betygsskala fungerar bra som matrisfrågor. Matrisfrågor kan förenkla mycket, men det är viktigt att använda dem med omdöme. Om matrisen är väldigt stor kan den bli förvirrande och enkäten svår att svara på om deltagaren använder mobilen.

Med listrutefrågor kan du enkelt visa en lång lista med svar på flervalsfrågor utan att de svarande blir överväldigade. Istället får de en rullbar lista med svar att välja från.

Ibland kan det vara bra för de svarande att alla svarsalternativ visas på en gång, eftersom det sätter frågan i ett sammanhang. Tänk på det om du funderar på att använda fler än en listrutefråga i enkäten.

Med öppna enkätfrågor måste de svarande skriva in sina svar i en kommentarsruta. Frågorna innehåller inga förvalda svarsalternativ. Svaren gås sedan igenom individuellt eller med hjälp av textanalysverktyg.

När det gäller dataanalys är öppna frågor inte det bästa valet. Det är svårt att kvantifiera svar som människor har skrivit in, och därför passar textrutor bättre för att samla in kvalitativa data. Om de svarande kan lämna feedback med egna ord kan du upptäcka möjligheter som du kanske inte hade tänkt på själv. Men om du å andra sidan är ute efter data att analysera bör du använda dig av en kvantitativ marknadsundersökning och välja slutna frågor.

Använd demografiska enkätfrågor om du är intresserad av att samla in information om de svarandes bakgrund eller inkomstnivå. När de används på rätt sätt kan dessa frågor ge dig bättre insikter om målgruppen. Demografiska frågor är ett effektivt verktyg för att segmentera målgruppen baserat på vilka de är och vad de gör, så att du kan göra en riktig djupdykning i insamlade data.

När du väl har fått koll på de olika frågetyperna kan du snabbt få ut mer av insamlade data. Om du lär dig vilka frågetyper du ska använda i enkäten kan du fokusera på den viktigaste informationen du behöver samla in från de svarande. Och du kan även använda våra enkätverktyg för att få hjälp att välja de bästa frågorna för just din enkät.

Det behöver inte vara svårt att skapa en bra enkät. Du behöver inte bekymra dig om designen – du kan skapa en enkät på några få minuter genom att välja en av våra hundratals kostnadsfria enkätmallar som utformats av våra egna ämnesexperter och enkätforskare.

Vill du hellre skapa enkäten från grunden? Använd vår frågebank för att fylla den med färdigskrivna frågor som kan ge dig de svar du behöver. Vad du än väljer får du en enkät som enligt våra experter ger objektiva resultat.

Fungerar era enkäter på mobilen? Ungefär var tredje person som fyller i SurveyMonkey-enkäter i USA gör det på en mobil eller surfplatta. Här är en kortfattad checklista om de olika enkätfrågor du bör ställa och om hur du formaterar enkäten så att den är lätt att fylla i på mobilen.

  • Använd mest flervalsfrågor i enkäten
  • Begränsa antalet frågor per sida
  • Håll enkäten så kort som möjligt för att minska antalet deltagare som avbryter
  • Gör bara de viktigaste frågorna obligatoriska
  • Använd enkel formatering – undvik förloppsindikatorer och logotyper, eftersom de tar upp plats
  • Undvik bilder – de tar upp plats på små skärmar
  • Testa enkäten på olika mobila enheter
  • Håll webbadressen till enkäten kort och lättläst så att den kan länkas var som helst

Det är viktigt att veta vilka frågetyper som ska använda i en enkät och när de ska användas. När du har bekantat dig med de olika enkätfrågorna kan du fokusera på det du vill få reda på av de svarande och samla in bättre data än någonsin.