Senast uppdaterad: 2 augusti 2011

Den här policyn för enkätbelöningar gäller för alla användare som skapar en enkät på SurveyMonkey och lägger till en belöning i enkäten med hjälp av funktionen ”Lägg till en belöning” (en ”belöning”), oavsett om det rör sig om sweepstakeslotterier, kampanjer med snabbvinster, kuponger eller annan reklam som får erbjudas genom funktionen ”Lägg till en belöning”. Genom att lägga till en belöning i din enkät eller publicera, marknadsföra, göra reklam för eller annonsera om en belöning på SurveyMonkey samtycker du till den här policyn för enkätbelöningar.

Avsnitt 1. Allmänt

1.1. Såvida du inte har valt att administrera belöningen själv så kommer det att administreras av ePrize, LLC i enlighet med de officiella regler för din belöning som genereras och visas för dig när du anpassar innehållet i din belöning.

1.2 Du ansvarar för att se till att eventuella belöningar följer alla tillämpliga lagar, förordningar, branschregler och riktlinjer. Du bekräftar att efterlevnad av den här policyn för enkätbelöningar inte innebär efterlevnad av alla tillämpliga lagar. Du ansvarar för att erhålla eventuell nödvändig rådgivning i samband med din belöning.

1.3 Du får inte använda SurveyMonkeys namn, varumärken eller annan immateriell egendom som tillhör oss i samband med belöningen utan uttryckligt skriftligt medgivande från oss.

1.4 Du ska hantera alla personuppgifter om belöningsdeltagare som du mottar från ePrize i enlighet med de officiella reglerna för din belöning.

1.5 SurveyMonkey får, i enlighet med vår sekretesspolicy, skicka ditt namn och dina kontaktuppgifter till ePrize om detta krävs av ePrize för att din belöning ska kunna administreras.

Avsnitt 2. Restriktioner gällande belöningar

En belöning får inte

2.1 läggas till i din enkät om du inte bor i USA

2.2 vara öppet för eller marknadsföras till personer under 18 år

2.3 vara öppet för eller marknadsföras till personer som bor i andra jurisdiktioner än USA

2.4 marknadsföras i syfte att göra reklam för alkohol, spel, tobak, vapen, receptbelagda läkemedel eller pornografi

2.5 erbjuda en belöning som (helt eller delvis) omfattar alkohol, tobak, mejeriprodukter, vapen, receptbelagda läkemedel, bensin eller pornografi

2.6 erbjuda en belöning med ett ungefärligt marknadsvärde på mer än 500 US-dollar eller ett kontantpris på över 500 US-dollar

2.7 medföra ett krav på att den svarande köper en produkt, fyller i en lång enkät eller utför någon annan uppgift som kräver att den svarande uppger känslig information (t.ex. personnummer eller körkortsnummer), eller kräva någon annan motprestation. Enkäter ska inte ta längre än 15 minuter för en svarande att fylla i.

Du får inte lägga till en belöning till din enkät om du inte uppfyller ovanstående krav.

Avsnitt 3. Göra reklam för din belöning

3.1 All publicitet som rör belöningen måste vara sann och korrekt och får inte vilseleda, lura eller på annat sätt ge en missvisande bild av själva belöningen eller någon annan aspekt av belöningen.

3.2 Du får inte direkt eller indirekt ange att SurveyMonkey sponsrar eller administrerar belöningen.

Avsnitt 4. Skadeslöshet

Du ska hålla SurveyMonkey Inc., LLC, ePrize, LLC och deras respektive dotterbolag, närstående bolag, tjänstemän, chefer, anställda och ombud skadeslösa mot alla skador, förluster, kostnader och utgifter av alla slag (inklusive skäliga juridiska avgifter och kostnader) för alla anspråk eller grunder för talan relaterade till belöningen, inklusive offentliggörande eller administrering av belöningen i fråga.

Avsnitt 5. SurveyMonkeys rättigheter

5.1 Vi har rätt att ta bort material relaterat till din belöning eller dra in eller annullera din belöning om vi konstaterar att du bryter mot den här policyn om enkätbelöningar, eller om vi anser att fortsatt marknadsföring eller administrering av din belöning kan vara olaglig enligt gällande lagstiftning, förordningar, branschregler eller riktlinjer eller kan orsaka oskäliga risker eller ansvarskyldigheter för oss.

5.2 Vi förbehåller oss rätten att när som helst granska din belöning, men vi har ingen skyldighet att göra det. Vår underlåtenhet att verkställa någon bestämmelse i den här policyn för enkätbelöningar utgör inte något avstående från bestämmelsen.

5.3 Den här policyn för enkätbelöningar kan när som helst ändras av oss utan meddelande. Du omfattas av den senaste och gällande versionen av den här policyn. I fall av bristande överensstämmelse mellan SurveyMonkeys användningsvillkor och den här policyn för enkätbelöningar gäller den här policyn beträffande den bristande överensstämmelsen.