5 vanliga misstag i enkätfrågor som förstör resultaten

Du kanske vet vilka frågor du vill ställa i enkäten, men hur du formulerar dem kan vara skillnaden mellan en bra och en dålig enkät. Sättet en fråga skrivs på kan ändra svarandens perspektiv på en fråga, och också oavsiktligt tvinga dem att besvara frågan med ett svar som inte stämmer.

Med välskrivna enkätfrågor kan de svarande svara sanningsenligt och utan att påverkas åt något håll. Enkelt sagt ska frågan inte ska leda till att svaranden är osäker på vilket svarsalternativ han eller hon ska välja.

Så innan du sätter pennan på pappret för att börja skriva ner frågorna kommer här 5 vanliga misstag du bör undvika:

1. Skriv inte ledande frågor

Enkätmisstag nr 1: Frågor ska aldrig formuleras på ett sätt som kan påverka läsaren att luta åt ena eller andra hållet. Ofta kan du se om en fråga är ledande om den innehåller en icke-neutral formulering.

Dålig fråga: Hur kort var Napoleon?

Ordet ”kort” ger direkt svaranden en bild i huvudet. Om frågan skrivs om mer neutralt slipper man den ledande påverkan.

Bra fråga: Hur skulle du beskriva Napoleons längd?

Ledande frågor kan också medföra oönskade tillägg till frågan.

Dålig fråga: Bör oroade föräldrar använda bilstolar till sina spädbarn?

”Oroade föräldrar” leder bort svaranden från ämnet. Behåll rätt fokus genom att bara ta med det som behövs.

Bra fråga: Tycker du att man ska ha särskilda bilstolar till spädbarn?

2. Undvik laddade frågor

Laddade frågor är skrivna på ett sånt sätt att svaranden tvingas till ett svar som inte speglar hans eller hennes uppfattning eller situation. Det här är ett vanligt enkätmisstag som påverkar svaranden och är ett av de ledande skälen till att svarande lämnar enkäter utan att slutföra dem.

Dålig fråga: Var gillar du att dricka öl?

Genom att svara på den här frågan säger svaranden att han eller hon dricker öl. Men det finns många som inte gillar öl eller ens dricker alkohol, och de kan inte svara sanningsenligt på frågan.

Laddade frågor undviker man bäst genom att testa enkäten innan den skickas ut, för att se till att alla svarande har möjlighet att svara ärligt.

I ovanstående exempel kan du välja att ställa en förberedande fråga om huruvida svaranden dricker öl eller inte, och använda överhoppslogik så att de som inte dricker öl inte får frågor som inte gäller dem.

3. Undvik tvådelade frågor

Vad en tvådelad fråga är? Det är ett av de vanligaste enkätmisstagen, när du tvingar svaranden att besvara två frågor samtidigt. Det är också ett riktigt bra sätt att förstöra enkätresultat på.

Enkätfrågor bör alltid skrivas på ett sånt sätt att det bara är en sak i taget som mäts. Om en fråga har två ämnen går det inte att avgöra hur svarandena viktar de olika delarna.

Dålig fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med lön och personalförmåner på ditt nuvarande jobb?

I ovanstående exempel är det klokt att dela upp frågan i två delar; hur nöjd man är med lönen och hur nöjd man är med personalförmånerna. Annars kanske vissa svarande besvarar frågan med större vikt vid lönedelen, och andra besvarar den med personalförmåner i åtanke.

Bra frågor: Hur nöjd eller missnöjd är du med lönen på ditt jobb? Hur nöjd eller missnöjd är du med personalförmånerna på ditt jobb?

Det är också enkelt att få en tvådelad fråga genom att ge svaranden mer än en grupp att ta med i beräkningen.

Dålig fråga: Hur användbar kommer den här läroboken att vara för studenter och unga nyanställda i branschen?

Nu måste svaranden ge ett enda svar för båda grupperna. Dela upp frågan i två delar istället, en som mäter användbarheten för studenter och en som gör det för nyanställda i branschen.

Bra frågor: Hur användbar kommer den här läroboken att vara för studenter? Hur användbar kommer den här läroboken att vara för unga nyanställda i branschen?

4. Använd absolut inte absoluta påståenden i frågor

Absoluta påståenden i frågor tvingar in svaranden i ett hörn, och de kan inte ge användbar feedback. Sådana frågor har ofta alternativen Ja/Nej och innehåller ord som ”alltid”, ”alla”, ”varje”, ”någonsin” osv.

Dålig fråga: Äter du alltid frukost? (Ja/Nej)

Så som frågan är ställd tvingas i princip alla svarande att svara ”Nej”. Och till och med då finns det svarande som skulle tolka frågan som om det gäller om de alltid äter en stor frukost när de får chansen.

Bristen på flexibilitet när det gäller absoluta frågor gör att de är för stelbenta att använda i enkäter. Istället bör frågan ha flera alternativ som folk kan känna sig bekväma att välja mellan.

Bra fråga: Hur många dagar per vecka brukar du äta frukost? (Varje dag/ 5–6 dagar/ 3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Jag brukar inte äta frukost)

5. Var tydlig genom att tala din svarandes språk

Oavsett vem som ska svara på din enkät bör du använda enkelt, rakt och koncist språk, och undvika akronymer, tekniska termer och jargong som kan förvirra de svarande. Och se till att ha med definitioner eller exempel om du behöver använda knepiga termer eller koncept. På det viset kan du vara säker på att nästan alla kan svara på dina frågor utan problem, och det är också mer sannolikt att de vill slutföra enkäten.

Dålig fråga: Äger du en surfplatta?

Bra fråga: Äger du en surfplatta? (T.ex en iPad eller Android-surfplatta)

Dålig fråga: Vad var skicket på rumsstädningen?

Bra fråga: Hur rent var rummet?

Du ska sträva mot att skriva frågor på ett språk som är lätt att förstå. För vissa provgrupper med större kunskaper kan svårare termer och begrepp ändå gå bra.

Fråga dig om de svarande har en djup förståelse för händelser, termer och problem som hanteras i enkäten. Ju mer du kan fokusera på att skriva bra frågor, och inte behöva förklara saker i enkla ord, desto bättre.

Om du t.ex. skriver enkäten för patienter på sjukhus ska du undvika medicinsk jargon. Men om provgruppen består av läkare kan du självklart ställa mer specialiserade frågor och använda medicinsk vokabulär på högre nivå.

Genom att undvika de här fem vanliga misstagen för enkätförfattare bör din enkät fungera felfritt och smidigt, dina data kommer att bli mer exakta och de svarande kommer att känna att de gjort ett bra jobb, eftersom de har delat med sig av sanningsenlig och korrekt feedback. Trippelvinst! Nu kan du börja skriva dina frågor.

Är det svårt att komma på rätt sak att säga? Vi har massor av resurser som kan vara till hjälp. Eller kontakta våra experter på webbplatsen, de kan designa enkäten åt dig.

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet